История

ИСТОРИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Специалността “Ландшафтна архитектура” е приемник на специалността “Зелено градско строителство”, открита през 1951 г. и преименувана по-късно в “Озеленяване на населените места”.
По време на обучението студентите получават комплексна фундаментална и практико-приложна подготовка с екобиологични, естетико-художествени, строително-технически, териториално-устройствени и икономически аспекти. Обучението на студентите е двустепенно ­ магистър и доктор. Образователно-квалификационната степен “Магистър” е с продължителност 10 семестъра и завършва със защита на дипломна работа.

Завършилите специалността придобиват званието “Ландшафтен архитект”. Те са подготвени да изпълняват организационно-управленческа, проектантска, производствено-техническа, строително-експлоатационна дейност в областта на зелените системи и озеленяването на селищни и извънселищни територии, устройството, опазването и обогатяването на ландшафта.
Могат да участват в конкурси за преподаватели във висши училища, да продължат образованието си в образователна и научна степен “Доктор”. Степен “Доктор”: Обучението е със срок 3 години и завършва със защита на докторска дисертация.

ОБЩАТА И СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ФУНДАМЕНТАЛНА ПОДГОТОВКА на ландшафтните архитекти се осъществява с изучаване на дисциплините математика, компютърна графика, рисуване с паркова перспектива, геодезия с вертикално планиране, ботаника, физиология на растенията, генетика и селекция на декоративните растения, ландшафтознание, почвознание с торене, теория на парковото изкуство и др.

СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА се осъществява с учебните програми по цветарство, декоративни разсадници, паркова архитектура, лесопаркове, строеж и поддържане на зелените площи, устройство на ландшафта, хидромелиорации в озеленяването и др.

Възможности за реализация: завършилите специалността “Ландшафтна архитектура” се реализират професионално в органите на местното управление ­ областни и общински съвети, в проектантски звена за парково и ландшафтно устройство; като технически ръководители по строителство и поддържане на паркови обекти в държавни и частни фирми; отраслови ведомства и други структури, имащи отношение по създаване на зелените системи в страната.

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...