Нормативна уредба

ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

- Ценови правилник (част "Паркоустройство и благоустройство")

- Закон за устройство на територията (ЗУТ )

- Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

- Закон за изменение и допълнение на закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

НАРЕДБИ

- НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

-НАРЕДБА № 4 ОТ 21 МАЙ 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

- НАРЕДБА за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община

ЗАПОВЕДИ

- Заповед на СО

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

- задължителни изисквания за съгласуване на експертна оценка по чл.19, ал.4 от ЗУЗСО в дирекция "Зелена система" към СО:

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...