Събрания

Съюзът на ландшафтните архитекти редовно провежда събрания за решаване на важни за професията въпроси. Поне веднъж годишно се свиква Общо събрание, няколко пъти в годината се съвещават Управителния съвет, Контролния съвет и комисиите. Регионалните клубове провеждат регулярни събрания по места.

Общо отчетно събрание 15-16 декември 2018г.

Уважаеми колеги,

В изпълнение на действащия устав на СЛА, е определена дата за проведеждане на годишно отчетно събрание на СЛА на 15 и 16 декември 2018 г.
Място на провеждане- Бизнес хотел СПА“Беркут“, с.Брестник, Пловдивско. Начален час на събранието- 11.00 ч. на 15. 12. 2018 г.

Председател на УС на СЛА
Доц.д-р ланд.арх.Веляна Найденова

Разширен Управителен Съвет

На 29.11.2014г., от 10ч. в заседателната зала на САБ, ул.Кракра 11, гр.София, ще се проведе Разширен Управителен съвет на СЛА. Всички членове на СЛА, могат да присъстват.

Управителен съвет - 22.03.2014 г.

На 22.03.2014г. ще се проведе заседание на УС на СЛА при следния дневен ред:

1. Откриване на събранието от председателя на СЛА;
- проверка на кворума ( 13 души УС, необходимо присъствие 50%+1);
- избор на протоколчик
- гласуване на дневен ред
-
2. Отчет за работата по легитимността на СЛА
Проф. Йордан Кулелиев

3. Отчет за членовете на СЛА по колегии
- членски внос
- банкова сметка
- ИФЛА
Веселина Калайкова

4. Презентация на новия сайт на СЛА
Теодора Любомирова

Страници

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...