Събрания

Съюзът на ландшафтните архитекти редовно провежда събрания за решаване на важни за професията въпроси. Поне веднъж годишно се свиква Общо събрание, няколко пъти в годината се съвещават Управителния съвет, Контролния съвет и комисиите. Регионалните клубове провеждат регулярни събрания по места.

Организационно Общо събрание (30.11.2013 г.)

На проведеното Общо събрание на 30.11.2013 г. в ЛТУ зам. председателя на Съюза ланд. арх. Веселин Василев запозна присъстващите членове с взетите решения на УС на СЛА. След запознаване с направени предложения от УС на СЛА се измени и допълни състава на комисиите. Избрани бяха членовете на следните комисии в състав:
1. Комисия по Нормативни документи и професионална дейност.

2. Комисия по финанси и бюджет и икономически въпроси.

3. Комисия по етика и защита на интереси (авторско право).

Страници

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...