Конкурс за дизайн на визуална идентичност

КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН НА ВИЗУАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ

Съюзът на Ландшафтните архитекти (СЛА), обявява конкурс за предложения за дизайн на визуална идентичност в два етапа:

1 етап - Разработване на лого и слоган

2 етап - Разработване на презентационни материали (официална бланка, карти, удостоверения, печати и визитки)

ЕТАП 1: РАЗРАБОТВАНЕ НА ЛОГО

Предложенията e необходимо да съдържат: цветен и черно-бял вариант на български (СЛА) и английски език (ULAB) и обосновка на идеята. Представянето е в електронен формат на e-мейл:
sla_logo@abv.bg

• Условия за участие:
1. Конкурсът е анонимен. Право на участие в конкурса има всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице.
2. Участниците следва да са навършили 18 год.
3. Представените работи трябва да са изготвени единствено за целите на този конкурс и не подлежат на връщане.
4. Един участник може да подава до две предложения за лого. В случай, че в символа участва абревиатура или букви следва участникът да изготви два варианта, едното на български, а другото на латиница.
5. Проектите трябва да бъдат придружени с описание на идеята, електронен или пощенски адрес на автора, както и трите му имена;
6. Дизайнът на логото трябва да е авторски, да не копира или напомня на съществуващи лога, да е съвременен и лесно разпознаваем; Всеки участник в конкурса носи лична отговорност за авторството и оригиналността на разработката си.
7. Победителите в конкурса трябва да предоставят проекта си в изцяло векторен вариант в един от следните формати: eps или cdr;
8. Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса проекти, които не отговарят на темата;
8. Победителят се задължава да подпише декларация, че предоставя безсрочно и безвъзмездно всички права върху разработката на СЛА, единствено срещу обявеното възнаграждение.

• Цел:
Логото да бъде с нови отличителни елементи, които да бъдат използвани от СЛА за представянето ѝ пред обществото - „Новата идея на Ландшафтната архитектура”

Детайли/основно послaние
Съюзът на ландшафтните архитекти (СЛА) е професионална организация на ландшафтните архитекти в България. СЛА има за цел да утвърждава ландшафтната архитектура, като комплексна художествена и утилитарна дейност, която разглеждайки обществения живот във всичките му аспекти подобрява качеството на средата за живот. СЛА се стреми да създава най-високи стандарти в областа на ландшафтната архитектура и градинско-парковото изкуство в България.
Съюзът на ландшафтните архитекти (СЛА) представлява своите членове и защитава техните творчески и професионални интереси пред държавни, общински и международни институции, юридически и физически лица. Развива и разширява сътрудничеството с български, чуждестранни и международни сродни организации в областта на ландшафтната архитектура и архитектурата.
Ландшафтните архитекти извършват проучвания и дават решения за дизайн и планиране на откритите пространства в градска и извънградска среда, решават пространствената организация на териториите около жилищни, обществени, производствени и търговски сгради, край пътища, спортни терени и др. Те планират и контролират тяхното изграждане, поддържане, управление и възстановяване. Дейността им е свързана и с опазването на природните ландшафти и околната среда, както и с устойчивото им развитие.

• Изисквания към Логото:
Да е уникално и отличително.
Да изразява мисията и приоритетите на СЛА.
Да е запомнящо се.
Да е лесно за четливо репродуциране.
Да е приспособимо към различни рекламни материали.
Да е предназначено за аудитория: настоящи, завършили и бъдещи студенти, работодатели, образователни и обучителни институции у нас и в чужбина, общински и държавни институции, информационни медии и агенции, широка публика.
Да се има в предвид, че ще бъде използвано за: печатни рекламни материали (листовки, брошури, каталози, списания), при изработване на рекламни сувенири, награди, в уеб сайта на СЛА и интернет страници.

• Критерии за оценка на предложенията:
Графична яснота на знака;
Съвременна визия;
Оригиналност

• Формат:
1. Предложенията за графична марка (лого) могат да бъдат в следните формати: JPEG, TIFF, GIF.
2. Цветова схема: RGB / Pantone.
• Жури:
Журито ще бъде в петчленен състав от трима ландшафтни архитекти от управителния съвет на СЛА и двама дизайнери.

Всеки участник в конкурса се съгласява с изброените по-горе условия за участие!

Срок за представяне на предложенията за I етап – до 18:00 часа на 28.02.2014 г. на e -mail: sla_logo@abv.bg

В рамките на една седмица, журито ще подбере трите най-добри предложения и ще ги обяви на сайтовете, на които е публикувана поканата, както и на е-мейлите, от които са изпратени предложенията на финалистите.

ЕТАП 2: РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

Тримата финалисти от първи етап ще бъдат поканени да разработят предложения за презентационни материали (официална бланка, визитки, удостоверения, печати и карти).
Предложенията се представят в цветни разпечатки – мащаб 1:1 – на следния адрес: гр.София, бул. „Кл.Охридски” 10, ЛТУ, стая 406 „Конкурс за дизайн на визуална идентичност на СЛА”.
Срок за представяне на предложенията – до 18:00 часа на 15.03.2014г. лично или с куриер.
В рамките на една седмица, журито ще разгледа и определи победителя, както и второ и трето място на направените предложения и ще ги обяви на сайтовете, на които е публикувана поканата, както и на е-мейлите, от които са изпратени предложенията на финалистите.

Награди:

За спечелилия първо място се предвижда парична награда от 200 лв. Освен парична награда, победителят ще получи референции и възможност за бъдеща съвместна работа.

За класиралите се на второ и трето място ще бъдат осигурени поощрителни награди по 50 лева.

Журито си запазва правото да не излъчи победител в конкурса!!!

За да получите допълнителна информация за конкурса, изпратете Вашите запитвания на e-mail: sla_klubsofia@abv.bg
Лице за контакти:
ланд. арх. Веселина Калайкова

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...