Европейска конвенция за ландшафта

Книгата проследява въвеждането на Европейската конвенция за ландшафта в България. Разпространена е в над 260 общини и в Министерствата имащи отношение към запазване, планиране, управление и поддържане на ландшафтите в страната. Представена и добре приета е на конференцията на министрите отговарящи за устройство на територията, към Съвета на Европа /CEMAT/.

Понятието “ландшафт” придобива все по-голямо значение през новото хилядолетие. Ландшафтът е пространството, в което живеем. Чрез нашето поведение и дейност не само можем да го променяме, но следва да полагаме и грижи за неговото устойчиво развитие. Ландшафтът навсякъде по света е комбиниран резултат от естествените процеси, които протичат в природата, и човешките дейности, които се включват в тях.
Ландшафтът е с огромна значимост за съвременното общество. Това понятие е свързано с отговорността ни към бъдещите поколения. Следователно той следва да се опазва, поддържа, развива и, доколкото е необходимо и възможно, да се възстановява така, че трайно да осигурява :

1. разнообразие, идентичност и естетика в природната среда;
2. функциониране и продуктивност на екосистемите;
3. възможност за регенериране и устойчиво използване на природните ресурси;
4. подобряване здравния статус и увеличаване на трудоспособността на населението.
Ландшафтът е природен ресурс, който е неразривно свързан с обществото. Неговият потенциал е безграничен, когато се управлява от разумни хора. Той има изключително значение за икономическия растеж на всяка страна. Не случайно това понятие днес е сред приоритетите на Европейския съюз. Важно е да се отбележи, че ландшафт на балансирани и хармонични отношения между човешка дейност и устойчива природна среда е важно конкурентно предимство, когато става дума за ефективност на икономическия растеж. Изключителните и разпознаваеми ландшафти представляват основата не само на европейската, но и на българската идентичност.

Интензивните социални и икономически процеси, както и глобализацията в целия свят, ускориха уеднаквяването на ландшафтите. Европейската Конвенция за ландшафта насочва вниманието на европейските страни към реалните опасности от загуба идентичността на ландшафтните ценности, които са от жизнена необходимост за хората и обществото. Тази Конвенция бе приета по инициатива на Комитета на министрите на Съвета на Европа.

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...