ВЪЗМОЖНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБУЧЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИ В СФЕРАТА НА ЕООС И ЛА В ЛТУ

На 23 октомври 2014 г. в ЛТУ се проведе КРЪГЛА МАСА на тема: „ВЪЗМОЖНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБУЧЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИ В СФЕРАТА НА ЕООС И ЛА В ЛТУ”
по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. В събитието участваха преподаватели и студенти от специалностите ЕООС (Екология и опазване на околната среда) и ЛА (Ландшафтна архитектура), представители на бизнеса, на ИАОС (Изпълнителна агенция по околна среда), на Дирекция Зелена система, на СЛА, партньори в проекта, журналисти от сп. Гора и др.
Обект на „ кръглата маса” беше нуждата от синхронизиране на образователните цели с изискванията на пазара на труда и актуализиране на учебните програми за специалностите във ФЕЛА, за да се отговори на потребностите на обществото от подготовка на високо квалифицирани специалисти по ЕООС и ЛА. Коментираха се възможности за реализация на студентите в държавните структури и частния бизнес.
От ръководителя на проекта доц. д-р Дилянка Безлова бяха изложени, както дейностите реализирани по тази програма, анализите от анкетните проучвания и резултатите от работни срещи, така и предстоящите действия. Факт са 91 актуализирани учебни програми, 10 нови докторантски и 10 нови за следдипломно обучение.
Предстои апробиране на тези програми в реална учебна среда, като част от тях вече са реализирани.
Последният етап на проекта е запознаване на обществеността, посредством пресконференции, информационни материали, публикации.

 

Адрес

София 1756

София, ул. "Кракра" 11

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА СЛА:
Вторник 16.00-18.00ч
Четвъртък от 10.00-12.00ч

 

За контакт

Телефон

Пишете ни на

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...