Членство в СЛА

Съгласно Устава:

Чл. 14. Членството в Съюза на ландшафтните архитекти е доброволно.

Чл. 15. (1) Член на СЛА може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което е български гражданин, има висше образование по специалността “ландшафтна архитектура” с магистърска степен, която е акредитирана отговарящо на академичните стандарти и обучение и е в съответствие със стандартите, установени от ИФЛА-Европа, поддържа целите и задачите на Съюза, приема този Устав, независимо от политическата принадлежност, националност, пол или религиозни убеждения.
(2) Членове на СЛА могат да бъдат завършилите специалността “Зелено градско строителство” (1951–1956), “Озеленяване на населените места” (1953–1962) и “Озеленяване” (1962–1994) с пет годишен цикъл на обучение – “магистър”, което ги приравнява със завършилите специалност “Ландшафтна архитектура” (от 14.09.1994г).
….
Чл. 17. (1) Кандидатът за член на СЛА, подава писмена молба до Управителния съвет, чрез Председателя на Дружеството, към което желае да членува. В молбата кандидатът декларира, че е запознат и безусловно приема разпоредбите на настоящият Устав, Етичния кодекс, като посочва Дружеството, в което желае да членува. Към молбата задължително се прилагат документи, удостоверяващи че кандидатът отговаря на условията за членство в чл.15 от Устава.
(2) Първоначално молбата с приложените документи се проверява, разглежда и приема от Дружествения съвет на Регионалното Дружество и се утвърждава от УС на СЛА. В молбата се декларира съгласие за членство в ИФЛА -Европа и ИФЛА.
(3) Молбата на кандидата за член на СЛА се разглежда от Управителния съвет на Дружеството на първото заседание след постъпването й. Утвърждаването на членството се извършва на първото заседание на УС на СЛА.

Чл. 17а. Членството в ИФЛА-Европа се придобива след задължително членство в СЛА, приемането и спазването на Устава и Етичния кодекс на ИФЛА-Европа и заплащане годишния Членски внос за ИФЛА-Европа.

Чл. 18. Членството се придобива от деня на влизане в сила на решението на Управителния съвет на СЛА.

Чл. 19. Членството в СЛА се установява с вписване в Регистър на членовете и с членска карта по единен образец. Видът на членската карта, съдържанието и срокът на валидността й се уреждат от Управителния съвет на СЛА.

Образец на молбата за членство може да изтеглите от следния бутон:

Полезни връзки

Адрес

София, ул.Кракра №11
Офис "Съюз на Ландшафтните Архитекти " - СЛА

Имейл

office@ula-bg.com