Общи условия

за използването на уебсайт www.ula-bg.com

Дата на последно изменение: 01.03.2024

Собственик и оператор на уебсайт www.ula-bg.com e Сдружение „Съюз на Ландшафтните Архитекти“. Основни дейности на сдружението са:

1. Консултация, изработка и изразяване на експертни становища в областта на ландшафтната архитектура;
2. Организиране на дискусии по важни за обществото и членовете на СЛА проблеми на ландшафтната архитектура и нормативната й уредба;
3. Документиране и опазване  паметниците на градинско-парковото и ландшафтно изкуство;
4. Организиране и провеждане на конкурси в областта на ландшафтната архитектура, премиране на отличените проекти и реализации;
5. Съдействие за развитието на образованието по ландшафтна архитектура.
6. Организиране на прояви и информиране на обществеността за творческите постижения на членовете на СЛА в областта на ландшафтната архитектура; 

Сдружение „Съюз на Ландшафтните Архитекти“ Ви предоставят този уебсайт за лична информационна и образователна употреба. На сайта ще бъдат публикувани: 

• новини и актуална информация, свързана с дейността на сдружението;
• законови и други нормативни текстове, както и текстове на законопроекти, засягащи работата на ландшафтните архитекти в България;
• връзка към уебсайта на Международната Федерация на Ландшафтните Архитекти, както и връзки към други интернет страници;
• публикации

Настоящите Общи условия представляват споразумение между Вас, като потребители на този уебсайт, и Сдружение „Съюз на Ландшафтните Архитекти“, като собственик на този уебсайт, и уреждат правилата за достъпа и използването му.

Моля, прочетете внимателно тези Общи Условия за ползване, преди да използвате този уебсайт. Част от условията се отнасят за конкретно съдържание на този уебсайт (както е определено по-долу) или за данни, материали или информация, които можете да качите или изпратите към уебсайта („потребителско съдържание“). Такива конкретни термини могат да се използват в допълнение към настоящите Общи условия за ползване или, където има изрично посочени условия.

В настоящите Общи условия за ползване, с думите „ние“ и „наш“ се идентифицира Сдружение „Съюз на Ландшафтните Архитекти“, а „Вие“ и „Ви“ се отнасят за всяко физическо лице или юридическо лице, които по един или друг начин използват този уебсайт.

Приемане на Общите условия за ползване
С отварянето и посещаването на този уебсайт, отварянето на страници на уебсайта и/или следването на линкове в него и с всяко действие, с което осъществявате достъп, сърфиране в уебсайта или използването му по какъвто и да е начин, Вие декларирате, че сте запознат със съдържанието на настоящите Общи условия, съгласявате се с тях и ги приемате. Ако не ги приемате, Вие нямате право на достъп или да използвате този уебсайт по какъвто и да е начин.

Настоящите Общи условия (Условия) уреждат условията на достъп до уебсайта www.ula-bg.com (Уебсайтът) при ползването му от потребители. В случай, че не сте съгласен/на, с което и да е от долните условия, моля не ползвайте Уебсайта. Всяко зареждане на Уебсайта, на което и да е устройство, използвано от Вас, ще се счита за съгласие с тези Условия.
Вашите лични данни се обработват съгласно Политиката ни за защита на лични данни, която може да откриете тук

Регистрационни данни на Сдружението
Сдружение „Съюз на Ландшафтните Архитекти“, с ЕИК 131254072, чрез Уебсайта си предоставя услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Седалището и адреса на управление на Сдружението са: София, п.к. 1504, р-н Оборище, ул. Кракра, 11. Email адрес за кореспонденция: office@ula-bg.com

Промяна на условията
Тези Общи условия за ползване могат да бъдат променяни от Сдружение „Съюз на Ландшафтните Архитекти“, по тяхна преценка, по всяко време без предизвестие и без изрично уведомление. Датата на последното изменение на Общите Условия е видима за потребителите по всяко време. Ако продължавате да посещавате уебсайта, да имате достъп до него или да го използвате се счита, че приемате всички изменения в Общите условия за ползване.

Сдружение „Съюз на Ландшафтните Архитекти“ си запазва правото да премахне уебсайта, да ограничи достъпа до него или да го актуализират по всяко време без предизвестие.

Авторско право и търговски марки
Съдържание на този уебсайт, включително и не само, изображения, дизайн, графики, текст, форматиране, звуци, снимки, изображения, софтуер и други материали и информация, както и подбора и подреждането в него (наричани общо „Съдържание“) е със защитени авторски права и е обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права. Авторските права върху цялото съдържание на този уебсайт са притежание на Сдружение „Съюз на Ландшафтните Архитекти“ или на лицата, разрешили на Сдружение „Съюз на Ландшафтните Архитекти“ да използват правата върху част или цялото съдържание на уебсайта (лицензодатели).

Всички права върху Съдържанието на уебсайта са запазени. Забранено е да копирате, възпроизвеждате, разпространявате, публикувате, изтегляте, изпълнявате, показвате, публикувате, предавате, експлоатирате, създавате подобно или еднакво съдържание или по друг начин да използвате всяка част от съдържанието на уебсайта във всяка форма или по какъвто и да е начин, без предварителното писмено разрешение на Сдружение „Съюз на Ландшафтните Архитекти“ или на съответния притежател на права върху интелектуална собственост.

Сдружение „Съюз на Ландшафтните Архитекти“ Ви позволява да разглеждате и изтегляте съдържанието само за лична, нетърговска употреба, при условие, че съхранявате за себе си всички записи за авторски права и други права, съдържащи се в оригиналното съдържание. Не можете да променяте или адаптирате съдържанието по какъвто и да е начин, или да го използвате по друг начин за обществени или търговски цели.

Забранява се копирането, имитирането или използването по друг начин, изцяло или частично на заглавната страница, персонализираните графики, икони на бутони и скриптове в уебсайта, без предварителното писмено разрешение на Сдружение „Съюз на Ландшафтните Архитекти“.

Сдружение „Съюз на Ландшафтните Архитекти“ почита интелектуалната собственост на останалите лица. Ако смятате, че Вашата работа е копирана по начин, който нарушава Вашите авторски права, следва да ни уведомите, като изпратите имейл на адрес office@ula-bg.com.

Връзки към уебсайтове на трети страни
Връзките и препратките в този уебсайт се предоставят за Ваше удобство. Ако използвате тези връзки, ще напуснете нашия уебсайт. Сдружение „Съюз на Ландшафтните Архитекти“ не контролира уебсайтове, собственост на трети страни. Вие се съгласявате, че Сдружение „Съюз на Ландшафтните Архитекти“ не e одобрил съдържанието на тези сайтове, стоките или услугите, предоставяни на или чрез тези външни уебсайтове. При свързването Ви с такъв сайт, Вие трябва да се запознаете и да приемете неговите условия за ползване, както и това, че не носим отговорност за материали, създадени или публикувани в сайтовете на трети страни. Ако искате да използвате връзките към други сайтове, това е на Ваш собствен риск.

Сдружение „Съюз на Ландшафтните Архитекти“ не носи отговорност за съдържанието, законността, благопристойността или точността на информацията, както и за всички продукти и услуги, които се съдържат в уебсайтове на трети страни.

Сдружение „Съюз на Ландшафтните Архитекти“ Ви препоръчва да прочетете Общите Условия за ползване и Политиката за Поверителност на всички други уебсайтове, които посещавате.

Отказ от гаранции
Сдружение „Съюз на Ландшафтните Архитекти“ полага всички усилия, но не гарантира, че: 

(i) сайтът ще отговаря на изискванията и на целите, за които е създаден

(ii) свободният достъп до уебсайта ще бъде безпрепятствен, непрекъснат, навременен, сигурен и без грешки

(iii) резултатите, които могат да бъдат получени от използването на уебсайта ще бъдат точни и надеждни

(iv) сайтът е освободен от вируси или други вредни компоненти

(v) при наличие на грешки в уебсайта, ние ще ги коригираме веднага след откриването им

Информацията, получена от уебсайта не може да бъде аргумент за лични, бизнес и/или финансови решения. Вие трябва да се консултирате с подходящ специалист, за да получите съдействие за вашата конкретна ситуация.

Сдружение „Съюз на Ландшафтните Архитекти“ не носят отговорност за вреди и пропуснати ползи за Потребителите на уебсайта, причинени от съдържащи се в публикуваните на уебсайта материали.

Освобождаване от отговорност
Използването на уебсайта е на Ваш риск. Сдружение „Съюз на Ландшафтните Архитекти“ при никакви обстоятелства не носят отговорност за каквито и да е било вреди, произтичащи от, във връзка с или свързани с Вашия достъп и/или използването или невъзможността да се използва този уебсайт и всички материали, връзки до този уебсайт през други сайтове и/или връзките от него към други сайтове или неправилна и неточна информация на този уебсайт. Това е ограничаване на отговорността, което важи за всички вреди, включително преки и косвени, специални, случайни или последващи щети (включително, но не само материални щети, загуба на ползване, загуба на данни, загуба на бизнес, икономически загуба или загуба на печалба), или други, доколкото е позволено от закона.

 

Обезщетение и освобождаване
Вие се съгласявате да се въздържате от всякакви искове, претенции за вреди, обезщетения, щети и разходи и, срещу Сдружение „Съюз на Ландшафтните Архитекти“ включително от съпътстващите ги такси и разноски за адвокатски услуги, които възникват от или са свързани с използването на този уебсайт, и която и да е дейност, свързана с използването на уебсайта от Вас. Всяко съобщение, материал и публикация, които се предават чрез този уебсайт и са в нарушение с тези Общи условия или са в нарушение на правата на трето лице, ще доведат до прекратяване на достъпа Ви до този уебсайт. Споровете между Вас и един или повече други потребители не ангажират по никакъв начин отговорността на Сдружение „Съюз на Ландшафтните Архитекти“.

Сдружение „Съюз на Ландшафтните Архитекти“ си запазват правото да търсят обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Общи Условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на уебсайта.

 

Защита на личните данни
Сдружение „Съюз на Ландшафтните Архитекти“ поемат ангажимент да предприемат всички възможни мерки за гарантиране неприкосновеността на личните данни, предоставени от потребителите на уебсайта, съгласно Закона за защита на личните данни. За повече информация за мерките, които предприемаме за защита на Вашите лични данни, можете да намерите в нашата Политика за Поверителност.

Когато е необходимо, Посетителите на уебсайта предоставят лични данни за обработка с изрично съгласие, в писмен (електронен) вид и за всеки конкретен случай.

Възможно е да бъдем задължени да предоставим информация поради законово изискване за нас или по съдебен ред. Ние си запазваме правото да разкриваме Вашата лична информация, за да спазим приложимите закони и законните искания на държавата или регулаторните органи за информация.

Забранено за незаконна или забранена дейност

Като условие за ползване на този уебсайт, Вие се съгласявате да не използвате този уебсайт за незаконни или забранени от тези условия и от закона цели.

Вие се съгласявате да бъдете отговорни за използването от Ваша страна на уебсайта.

Вие се съгласявате да не публикувате или предавате чрез този уебсайт незаконни, заплашителни, унизителни, опозоряващи, вулгарни, неприлични, непристойни, обидни, пораждащи омраза или други нежелателни материали от всякакъв вид, включително всякакви материали, които насърчават престъпно поведение или поведение, което ще доведе до наказателна, гражданска и административна отговорност, нарушаване на правата на личен живот на другите, нарушаване на правото на интелектуална собственост на Сдружение „Съюз на Ландшафтните Архитекти“ и/или на трети лица или по друг начин нарушаващи права признати от национални и/или международни закони.

Вие се съгласявате да не използвате този уебсайт по начин, който да застраши или повреди функционирането на уебсайта.

Вие се съгласявате да не използвате този уебсайт по начин, който може да възпрепятства нормалното използване на уебсайта от други потребители. Вие се съгласявате да използвате всички подходящи средства, за да откривате и отстранявате всякакви вредни вируси или деструктивни програми от Вашите устройства, преди да изпращате материали към този уебсайт. Нямате право да „хаквате“, „краквате“, „скрейпвате“, „краувате“ този уебсайт директно или индиректно чрез инструменти като паяци, роботи, крауерс, скрейпърс, фрейминг, айфреймс или RSS фийдове и всякакви други подобни.

Сдружение „Съюз на Ландшафтните Архитекти“ си запазва правото, по своя преценка, да спре или да прекрати достъпа Ви до този уебсайт и да забрани всякакви настоящи и бъдещи използвания на този уебсайт (или част от него) за Вас, ако не спазвате която и да е точка от тези Общите Условия.

 

Спиране на уебсайта
Сдружение „Съюз на Ландшафтните Архитекти“ си запазва правото по всяко време и от време на време да изменя, преобразува, подобрява уебсайта и/или временно или постоянно да прекратяват достъпа до него (или част от него) по всяко време, без предупреждение или съгласие на потребителите.

 

Приложимо право и разрешаване на спорове
Сдружение „Съюз на Ландшафтните Архитекти“ представа материали и информация на този уебсайт, за които Вие давате съгласието си и отговаряте за всяко действие, което извършвате във или чрез този уебсайт, за достъпа или използването му.

За въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор и не уредени в тези общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Разделяне

Ако някоя разпоредба от тези Общи Условия се приеме за незаконна, нищожна или по някаква причина, неприложима от компетентен съд, тогава невалидната или неприложима разпоредба ще бъде заменена от валидна, приложима разпоредба, която най-точно съответства на намерението на първоначалната разпоредба. Валидността и приложимостта на всички останали разпоредби не се засягат.

Полезни връзки

Адрес

София, ул.Кракра №11
Офис "Съюз на Ландшафтните Архитекти " - СЛА

Имейл

office@ula-bg.com