Дейности, Цели, Структура

Съюзът на Ландшафтните Архитекти в България е сдружение с нестопанска цел, основано 2004 година. Той е приемник и продължение на творческите традиции на Научно–техническия Съюз за периода от основаването му 1949 до 1965г., както и на Клуба “Ландшафтна архитектура” при Съюз на Архитектите в България.

Дейности на съюза

1. Консултиране, изработване и изразяване на експертни становища в областта на ландшафтната архитектура

2. Организиране на дискусии по важни за обществото и членовете на СЛА проблеми на ландшафтната архитектура и нормативната й уредба

3. Документиране и опазване паметниците на градинско-парковото и ландшафтно изкуство

4. Организиране и провеждане на конкурси в областта на ландшафтната архитектура и премиране  на отличените проекти и реализации

5. Съдействие за развитието на образованието по ландшафтна архитектура

6. Организиране на прояви и информиране на обществеността за творческите постижения на членовете на СЛА в областта на ландшафтната архитектура

Цели

Съюзът на ландшафтните архитекти (СЛА) представлява своите членове и защитава техните творческо-професионални интереси пред държавни, общински и международни институции, юридически и физически лица.

Съюзът има следните цели:
1. Да утвърждава ландшафтната архитектура като комплексна художествена и утилитарна дейност, като изкуство, както и ценностите и резултатите на градинско-парковото и ландшафтно творчество;

2. Да подпомага творческото и професионално развитие на своите членове;

3. Да защитава гражданските права и свободи на членовете си, да ги защитава при нарушения на трудовото законодателство, Закона за авторското право и сродните му права и други нормативни актове и документи касаещи ландшафтната архитектура, да ги защитава при незачитане и унижаване на човешкото им достойнство;

4. Да развива и разширява творческо-професионалното сътрудничество с български, чуждестранни и международни сродни организации в областта на ландшафтната архитектура и архитектурата.

Целите на СЛА се реализират с помощта и общите усилия на всички членове!

Средства за постигане на целите на СЛА

Работа за професионалното издигане и квалификация на своите членове, откриване и насочване развитието на таланта, високия професионализъм и творчество в областта на ландшафтната архитектура

Развиване и популяризиране на своите цели и задачи, както и творческите постижения на членовете си чрез собствени и други обществени и частни средства за масова информация

Работа за утвърждаване на конкурсното начало като основен принцип при възлагане на паркоустройствени и ландшафтно-устройствени проекти

Поддържане, развиване и усъвършенстване на система за постоянна информация на своите членове по проблемите и новостите в областта на ландшафтната архитектура

Анализиране, оценяване и подпомагане на образованието по ландшафтна архитектура при Лесотехническия университет, както и на навлизането на начинаещите ландшафтни архитекти в професията

Популяризиране на дейността си чрез собственo списание „Ландшафтна архитектура“

Работа в сътрудничество с Асоциацията на ландшафтните архитекти

Bодене на Регистър на своите членове и Регистър на дружествата като организационни единици на Съюза

Структура

Управителен съвет на СЛА

Председател: доц. д-р ланд. арх. Веляна Найденова

Зам. председател: ланд. арх. Димитър Николов

Членове

 • проф. д-р ланд. арх. Анелия Пенчева
 • ланд. арх. Амада Колчева
 • ланд. арх. Веселина Калайкова
 • ланд. арх. Веселин Василев
 • ланд. арх. Виктория Ружева
 • ланд. арх. Владимир Маринов
 • д-р. ланд. арх. Десислава Данчева
 • ланд. арх. Христо Ангелов
 • ланд. арх. Мария Станкова
 • ланд. арх. Лилия Язова
 • ланд. арх. Корнелия Матрова
 • ланд.арх. Стояна Кириш

IFLA Координатор

доц. д-р Катинка Михова

Касиер

ланд. арх. Симеон Георгиев

Регионални клубове

Клуб София

Включва:

 • София
 • Етрополе
 • Радомир
 • Перник

Клуб Шумен

Включва:

 • Шумен
 • Търговище
 • Велико Търново

Клуб Пловдив

Включва:

 • Пловдив
 • Пазарджик
 • Карлово
 • Смолян
 • Кърджали
 • Хасково
 • Хисар
 • Белово

Клуб Стара Загора

Включва:

 • Стара Загора
 • Казанлък

Клуб Бургас

Включва:

 • Бургас
 • Ямбол
 • Сливен

Клуб Варна

Включва:

 • Варна

Клуб Русе

Включва:

 • Русе
 • Разград
 • Силистра
 • Исперих

Полезни връзки

Адрес

София, ул.Кракра №11
Офис "Съюз на Ландшафтните Архитекти " - СЛА

Имейл

office@ula-bg.com