Обучение по специалност "Ландшафтна Архитектура"

Специалността “Ландшафтна архитектура” е приемник на специалността “Зелено градско строителство”, открита през 1951 г. и преименувана по-късно в “Озеленяване на населените места”.

По време на обучението студентите получават комплексна фундаментална и практико-приложна подготовка с екобиологични, естетико-художествени, строително-технически, териториално-устройствени и икономически аспекти.

Обучението на студентите е двустепенно ­- магистър и доктор. Образователно-квалификационната степен “Магистър” е с продължителност 10 семестъра и завършва със защита на дипломна работа.

 Завършилите специалността придобиват званието “Ландшафтен архитект”. Те са подготвени да изпълняват

 • организационно-управленческа
 • проектантска
 • производствено-техническа
 • строително-експлоатационна дейност

в областта на зелените системи и озеленяването на селищни и извънселищни територии, устройството, опазването и обогатяването на ландшафта.

Могат да участват в конкурси за преподаватели във висши училища, да продължат образованието си в образователна и научна степен “Доктор”.

Обучението за степен “Доктор” е със срок 3 години и завършва със защита на докторска дисертация.

Обща Фундаментална

Подготовка

Общата фундаментална подготовка на Ландшафтните Архитекти се осъществява с  изучаване на дисциплините: 

 • Математика
 • Компютърна графика
 • Рисуване с паркова перспектива
 • Геодезия с вертикално планиране
 • Ботаника
 • Физиология на растенията
 • Генетика и селекция на декоративните растения
 • Ландшафтознание
 • Почвознание с торене
 • Теория на парковото изкуство и други

Специализирана Професионална

Подготовка

Специализираната професионална подготовка на Ландшафтните Архитекти се осъществява с учебните програми по:

 • Цветарство
 • Декоративни разсадници
 • Паркова архитектура
 • Лесопаркове
 • Строеж и поддържане на зелените площи
 • Устройство на ландшафта
 • Хидромелиорации в озеленяването и други

Възможности за реализация

  Завършилите специалността “Ландшафтна архитектура” се реализират професионално:

  • В органите на местното управление ­ областни и общински съвети
  • В проектантски звена за парково и ландшафтно устройство
  • Като технически ръководители по строителство и поддържане на паркови обекти в държавни и частни фирми, отраслови ведомства и други структури, имащи отношение по създаване на зелените системи в страната

  Полезни връзки

  Адрес

  София, ул.Кракра №11
  Офис "Съюз на Ландшафтните Архитекти " - СЛА

  Имейл

  office@ula-bg.com