Устав

на Сдружение с Нестопанска Цел

Съюз на Ландшафтните Архитекти

Изменен и допълнен 2013г.

Приет на Учредителното събрание, състояло се на 20.02.2004 г. в гр. София от 221 учредители.

Изменение и допълнение 2013г. на Общо събрание, състояло се на 13.09.2013г. в ЛТУ, при квалифицирано мнозинство, съгласно чл.52, ал.4 от Устава на СЛА

I. Общи положения
Чл. 1. (1) “Съюзът на ландшафтните архитекти”, наричан по-долу за краткост “СЛА” или Съюза, е сдружение – юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза по смисъла на чл.2, ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/. Той е доброволно творческо-професионално сдружение на ландшафтните архитекти в Република България, което се устройва и действа в съответствие със законите в страната и в рамките на настоящия Устав.
(2) СЛА е сдружение – приемник и продължение на творческите традиции на Научно–техническия Съюз /за периода от основаването му 1949 до 1965г./, както и на Клуба “Ландшафтна архитектура” при САБ.
(3) “Съюзът на ландшафтните архитекти” е сдружение, отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. СЛА не отговаря за задълженията на своите членове – основатели и приети впоследствие. Членовете отговарят за задълженията на СЛА до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски. Членовете не отговарят лично за задълженията на СЛА.

Чл. 2. СЛА представлява своите членове и защитава техните творческо-професионални интереси и авторитет пред държавни, общински, съдебни и международни институции, неправителствени организации, юридически и физически лица.

Чл. 3. СЛА в своята дейност се ръководи от принципите на:
• Автономност и самоуправление, гласност и демокрация;
• Периодично отчитане на ръководните лица пред органите, които ги избират;
• Всички формации на Съюза имат право да създават свои вътрешни правила, които да не противоречат на този Устав и да са утвърдени от УС на СЛА.

Чл. 4. По решение на Общото събрание СЛА може да членува в други български и международни организации с нестопанска цел, извършващи сродна творческо-професионална дейност.

II. Наименование
Чл. 5. (1) Наименованието на сдружението е: “Съюз на ландшафтните архитекти”, което се изписва съкратено СЛА, и което ще се изписва на английски език UNION OF LANDSCAPE ARCHITECTS OF BULGARIA.
(2) Наименованието задължително се изписва на български език, а в документи за международни и чуждестранни организации и структури – на английски, като може да бъде допълнително изписано на други езици, при необходимост.

III. Седалище и адрес на управление
Чл. 6. Седалището на “Съюза на ландшафтните архитекти” е: Република България, град София, район “Студентски”.

Чл. 7. Адресът на управление е: град София 1756, район “Студентски”, бул. “Климент Охридски” 10 – ЛТУ /Лесотехнически университет/ – катедра “Парково и ландшафтно проектиране”.

Чл. 8. Наименованието, седалището, адресът на управление, данните по съдебната регистрация и номерът по БУЛСТАТ се посочват във всички документи и издания на СЛА.

IV. Емблема и печат
Чл. 9. Печатът на СЛА е кръгъл, като по периферията му е изписано пълното наименование на сдружението, а в центъра е изобразена емблемата на Съюза.

V. Срок
Чл. 10. Като сдружение – юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза “Съюзът на ландшафтните архитекти” не се ограничава със срок.

VI. Цели, задачи и средства за тяхното постигане.
Предмет на дейност
Чл. 11. “Съюзът на ландшафтните архитекти” има за цел:
1. Да утвърждава ландшафтната архитектура като комплексна художествена и утилитарна дейност, като изкуство, както и ценностите и резултатите на градинско-парковото и ландшафтно творчество;
2. Да подпомага творческото и професионално развитие на своите членове;
3. Да защитава гражданските права и свободи на членовете си, да ги защитава при нарушения на законодателството, Закона за авторското право и сродните му права, Закона за защита на конкуренцията и други нормативни актове и документи, отнасящи се до ландшафтната архитектура и строителството, да ги защитава при незачитане и унижаване на човешкото им достойнство;
4. Да развива и разширява творческо-професионалното сътрудничество с български, чуждестранни и международни сродни организации в областта на ландшафтната архитектура, архитектурата, опазването на околната среда и други;
5. Да посредничи и съдейства на членовете си за уреждането на професионалните и творчески отношения помежду им и с останалите участници в проектирането, строителството и инвестиционния процес;
6. Да съдейства за развитие на законодателството в областта на ландшафтната архитектура и околната среда.
7. Да съдейства и отстоява за спазване на приетите етични норми за професионалните, творчески и колегиални отношения, включени в „Етичния кодекс“ на СЛА и Международната федерация за ландшафтна архитектура /ИФЛА- Европа / и ИФЛА .
8. Да повишава престижа, качеството и отговорността на ландшафтните архитекти и повишава техния авторитет и просперитет пред обществото, държавни и общински структури, пред международни и български сходни организации.
9. Да повишава качеството на образованието и професионалната квалификация на ландшафтните архитекти.

Чл. 12. Целите на СЛА се реализират с помощта и общите усилия на всички членове. За постигане на поставените цели СЛА използва следните средства:
1. Работи за професионалното издигане и квалификация на своите членове, открива и насочва развитието на таланта, познанията, високия професионализъм и творчество в областта на ландшафтната архитектура на всички държавни и общински нива;
2. Развива и популяризира своите цели и задачи, както и творческите постижения на членовете си чрез собствени и други обществени и частни средства за масова информация;
3. Работи за утвърждаване на конкурсното начало като основен принцип при възлагане на паркоустройствени и ландшафтно-устройствени планове и проекти, тяхното изпълнение и поддържане, ПУП, устройствени и инвестиционни проекти, тяхното изпълнение, поддържане, опазване, устойчиво развитие и производство на материали за изграждането им;
4. Поддържа, развива и усъвършенства система за постоянна информация на своите членове по проблемите и новостите в областта на ландшафтната архитектура;
5. Анализира, оценява и подпомага образованието по ландшафтна архитектура при Лесотехническия университет, както и навлизането на начинаещите ландшафтни архитекти в професията;
6. Води Регистър на членовете си и Регистър на дружествата като организационни единици на Съюза.

Чл. 13. Основен предмет на дейност на СЛА е:
1. Организира прояви и информира обществеността за творческите постижения на членовете на СЛА в областта на ландшафтната архитектура;
2. Консултира, изработва и изразява експертни становища в областта на ландшафтната архитектура и законодателството;
3. Организира и провежда конкурси в областта на ландшафтната архитектура и премира отличените проекти и реализации;
4. Организира дискусии по важни за обществото и членовете на СЛА проблеми на ландшафтната архитектура и нормативната й уредба;
5. Инициира, съставя и предлага промяна на съществуващи и нови нормативни актове касаещи ландшафтната архитектура и свързани с нея, като законодателна инициатива и ги предлага за внасяне, приемане и утвърждаване от законодателни органи, изпълнителна власт и други органи и организации, включително международни, имащи отношение към дейностите на ландшафтната архитектура и професия.
6. Документира и съдейства за опазването на образците на парковото изкуство и ландшафтната архитектура;
7. Съдейства за развитието на образованието по ландшафтна архитектура. Следи и консултира редовно Учебните планове, за да гарантира, че стандартите на образование и съдържанието на курса се поддържат и подобряват в съответствие с изискванията на ИФЛА и европейските нормативни документи.
8. Съставя регистър на своите редовни членове по години и на приетите почетни членове на СЛА.
9. Издава документи – референции, удостоверения, писма в подкрепа и защита на своите членове, които да послужат пред Държавни, Съдебни, Общински, професионални организации и сдружения, фирми, НПО и граждани.

VII. Членство в Съюза
Чл. 14. Членството в Съюза на ландшафтните архитекти е доброволно.

Чл. 15. (1) Член на СЛА може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което е български гражданин, има висше образование по специалността “ландшафтна архитектура” с магистърска степен, която е акредитирана отговарящо на академичните стандарти и обучение и е в съответствие със стандартите, установени от ИФЛА-Европа, поддържа целите и задачите на Съюза, приема този Устав, независимо от политическата принадлежност, националност, пол или религиозни убеждения.
(2) Членове на СЛА могат да бъдат завършилите специалността “Зелено градско строителство” (1951–1956), “Озеленяване на населените места” (1953–1962) и “Озеленяване” (1962–1994) с пет годишен цикъл на обучение – “магистър”, което ги приравнява със завършилите специалност “Ландшафтна архитектура” (от 14.09.1994г).

Чл. 16. (1) СЛА може да приема за свои почетни членове ландшафтни архитекти, включително и небългарски граждани, които имат особени заслуги за развитието на българската и световна ландшафтна архитектура. Почетните членове на СЛА се избират с решение на Управителния съвет, прието с мнозинство повече от 2/3 (две трети) от гласовете на членовете му.
(2) СЛА може да приема за свои асоциирани членове студенти по ландшафтна архитектура, обучаващи се в магистърска степен, която е акредитирана – отговарящ на академичните стандарти и обучение и е в съответствие със стандартите, установени от ИФЛА-Европа, които имат право да взимат участие в дейността на Съюза, не заплащат членски внос, нямат право на глас на Общото събрание и участват в Общото събрание, ръководните или помощни – органи на СЛА със съвещателен глас. Асоциираните членове на СЛА се избират с решение на Управителния съвет, прието с обикновено мнозинство от гласовете на членовете му.
(3) Учредява се почетно членство за особени заслуги в ландшафтната архитектура на лица които не са ландшафтни архитекти и могат да взимат участие в дейността на Съюза, като не заплащат членски внос и нямат право на глас на Общото събрание.

Чл. 17. (1) Кандидатът за член на СЛА, подава писмена молба до Управителния съвет, чрез Председателя на Дружеството, към което желае да членува. В молбата кандидатът декларира, че е запознат и безусловно приема разпоредбите на настоящият Устав, Етичния кодекс, като посочва Дружеството, в което желае да членува. Към молбата задължително се прилагат документи, удостоверяващи че кандидатът отговаря на условията за членство в чл.15 от Устава.
(2) Първоначално молбата с приложените документи се проверява, разглежда и приема от Дружествения съвет на Регионалното Дружество и се утвърждава от УС на СЛА. В молбата се декларира съгласие за членство в ИФЛА – Европа и ИФЛА.
(3) Молбата на кандидата за член на СЛА се разглежда от Управителния съвет на Дружеството на първото заседание след постъпването й. Утвърждаването на членството се извършва на първото заседание на УС на СЛА.

Чл. 17а. Членството в ИФЛА- Европа се придобива след задължително членство в СЛА, приемането и спазването на Устава и Етичния кодекс на ИФЛА- Европа и заплащане годишния Членски внос за ИФЛА- Европа.

Чл. 18. Членството се придобива от деня на влизане в сила на решението на Управителния съвет на СЛА.

Чл. 19. Членството в СЛА се установява с вписване в Регистър на членовете и с членска карта по единен образец. Видът на членската карта, съдържанието и срокът на валидността й се уреждат от Управителния съвет на СЛА.

Чл. 20. Всеки редовно отчетен член на СЛА има право:
1. Да участва в управлението на сдружението;
2. Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на СЛА;
3. Да иска и да получава пълна и навременна информация за дейността на СЛА и на Дружеството, в което участва;
4. Да прави предложения пред органите на Съюза – Управителния съвет, Контролния съвет и Общото събрание на СЛА, както и Съвета на Дружеството и да ги сезира за пропуски и нарушения в дейността им или за нарушения на отделни членове;
5. Да бъде изпращан в творчески командировки и включван в състава на делегации и групи, да получава материални, морални и други награди;
6. Да получава защита на творческите и професионалните си права от Съюза.

Чл. 21. Членовете на СЛА са длъжни:
1. Да спазват Устава на Съюза;
2. Да изпълняват решенията на Общото събрание, Управителния съвет и Контролния съвет на СЛА, както и тези на органите на Дружеството, в което членуват;
3. Да плащат редовно имуществените си вноски, предвидени в този Устав;
4. Да пазят доброто име на СЛА и професията “ландшафтен архитект”;
5. Да спазват нормите на професионалната етика и авторските права на другите членове на Съюза.

Чл. 22. Съюзни членове, които са се пенсионирали и не упражняват професионална дейност, могат да членуват в Дружеството на ветераните “Инж. Георги Духтев” – Първият български висшист–паркостроител, завършил в Австрия, назначен за Началник на столичните паркове през 1934г.

Чл. 23. (1) Членството в СЛА се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до сдружението;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. с изключването;
4. с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
5. при отпадане.
(2) Отпадането поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на Дружеството се установява с извлечение от банковата сметка на Съюза на ландшафтните архитекти или други счетоводни документи.
(3) При прекратяване на членството СЛА не дължи връщане на направените имуществени вноски. Членът е длъжен да направи просрочените вноски до датата на прекратяване на членството. Лицата с прекратено членство нямат право на дял от имуществото в случай на ликвидация на СЛА.
(4) В случай на неплащане на вноската за членство се прави писмено предизвестие с покана за изплащане в тримесечен срок. Решението на Управителния съвет за изключване се взима с обикновено мнозинство след неизпълнение в срока, посочен в поканата.

Чл. 24. Член на СЛА може да бъде изключен при:
1. Невнасяне на установените имуществени вноски в продължение на една година;
2. Нарушаване на нормите на професионалната етика на българския ландшафтен архитект;
3. Нарушаване на авторските права съгласно ЗАПСП, установено с влязло в сила съдебно решение;
4. Системно и грубо нарушаване на разпоредбите на този Устав;
5. Неизпълнение на решенията на Общото събрание и Управителния съвет на СЛА.

Чл. 25. Мотивирано писмено предложение за изключване на член на СЛА може да направи всеки член. Предложенията се отправят до Управителния съвет на СЛА.

Чл. 26. Изключването от СЛА става с решение на УС на Съюза.

Чл. 27. Предложението за изключване трябва да се разгледа на първото заседание след постъпването му в Управителния съвет.

Чл. 28. Преди да се произнесе Управителния съвет, той е длъжен да се запознае с обясненията на члена, чието изключване се иска.

Чл. 29. (1) Управителният съвет на СЛА разглежда постъпилите предложения за изключване при спазване на реда, предвиден в чл. 29.
(2) Решението на УС на СЛА за изключване или отказа за изключване подлежи на обжалване пред Общото събрание на Съюза в 1-месечен срок от уведомяването.
(3) Жалбата от заинтересованите лица се подава чрез Управителния съвет на Дружеството, който е длъжен да я внесе за разглеждане на първото заседание на Общото събрание на СЛА. Общото събрание на Съюза се произнася по жалбата с обикновено мнозинство и това решение е окончателно.

Чл. 30. Изключен член на Съюза, може да кандидатства отново за членство най-рано една година след влизане в сила на решението.

VІІI. Организационна структура на Съюза
Чл. 31. Основно звено в структурата на СЛА са Дружествата, които се формират на доброволен принцип.

Чл. 32. Дружествата се изграждат на териториален принцип.

Чл. 33. Всяко новосформирано Дружество трябва да има най-малко 10 члена и наименование, включващо името на населеното място, в което се намира управлението му. Всяко Дружество има кръгъл печат, по периферията му е изписана абревиатура “СЛА”, към която с тире се добавя пълното наименование на Дружеството, а в центъра е изобразена емблемата на СЛА.

Чл. 34. По изключение и по решение на Управителния съвет на СЛА, но само на териториален принцип могат да се сформират Дружества с по-малък брой членове.

Чл. 35. (1) Дружеството осъществява своята дейност на принципите на организационна и финансова самостоятелност, съобразно Устава и бюджета на СЛА.
(2) Дружествата се издържат със средства, набрани от:
• Членски внос;
• Отпуснати целево суми от бюджета на СЛА;
• Творческа дейност;
• Дарения, предназначени за конкретното Дружество;
• Други средства по решение на Общото събрание или Управителния съвет.

Чл. 36. Дружеството се ръководи от Общото събрание на всичките си членове. То се свиква най-малко два пъти годишно от Съвета /Ръководството/ на Дружеството.

Чл. 37. Общото събрание на Дружеството се счита за редовно и може да заседава и да взема решения, ако присъстват повече от половината от всички редовно отчетени членове.

Чл. 38. Редовно поканен е всеки член, получил покана, включваща информация за деня, часа и мястото за провеждането и дневния ред на Общото събрание. Поканата се изпраща най-късно 7 /седем/ дни преди дата на провеждане на Общото събрание на Дружеството.

Чл. 39. Работата на общото събрание на Дружеството се ръководи от Председателя на съвета.

Чл. 40. Общото събрание на Дружеството:
1. Приема годишната програма за работата на Дружеството;
2. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на Дружеството. Избира Председател на Съвета на Дружеството;
3. Одобрява отчета на Съвета на Дружеството;
4. Предлага кандидати за членове на Управителния съвет, Контролния съвет и членове на Комисии на СЛА;
5. Избира делегати за Общото събрание на СЛА;
6. Предлага измежду своите членове кандидати за представители на СЛА в международни работни програми или предвидените с нормативен акт специализирани държавни и общински органи;
7. Прави предложения пред Управителния съвет за броя, разписанието на длъжностите и възнагражденията на служителите в Дружеството, ако има такива;
8. Приема решения по различни въпроси свързани с неговата компетентност.

Чл. 41. Решенията на Общото събрание на Дружеството се взимат с мнозинство от присъстващите при спазване на следните изисквания:
1. Всички решения на ОС се приемат с явно гласуване;
2. Решенията за прекратяване на дейността на Дружеството се взимат от Общото събрание на Дружеството с гласовете на 2/3 (две трети) от членовете на Общото събрание на Дружеството;
3. За всяко заседание на Общото събрание на Дружеството се води подробен протокол, чието съдържание се удостоверява с подписа на протоколчика и Председателя на съвета.

Чл. 42. (1) Съветът на Дружеството е в състав от 3 /трима/ души или 5/пет/ души при над 20 члена.
(2) Членовете на съвета и Председателя на съвета се избират за срок от 4 (четири) години
(3) За членове на съвета могат да бъдат избирани само членове на съответното Дружество.
(4) Председателят на Съвета на Дружеството се избира от Общото събрание на Дружеството с явно гласуване измежду членовете на Съвета на Дружеството. За избран се счита кандидатът, получил най-много гласове.

Чл. 43. (1) Мандатът на член на Съвета се прекратява предсрочно в следните случаи:
1. При смърт или при прекратяване на членството в СЛА;
2. По негова изрична писмена молба.
3. При повтарящо се неспазване на Устава и Етичния кодекс на СЛА, решенията на УС, подронване авторитета и действия срещу интересите на членовете на СЛА и на регионалното Дружество, при нарушаване Авторското право, нелоялна конкуренция и неуважение към колегията.
(2) Молбата по т.2 на предходната алинея трябва да бъде отправена до Общото събрание на Дружеството, което е длъжно да я разгледа и да се произнесе по нея на първото следващо свое заседание.

Чл. 44. (1) Съветът на Дружеството трябва да се събира на редовно заседание най-малко 1 /един/ път на 3 /три/ месеца.
(2) Съветът се свиква на заседание от своя Председател.
(3) Извънредно заседание може да бъде свикано по решение на Председателя или по мотивирано писмено искане на някой от членовете на Съвета или член на Дружеството .

Чл. 45. Дружеството се представлява пред останалите органи на СЛА от Председателя на Съвета.

ІX. Ръководни органи на СЛА
Общо събрание
Чл. 46. (1) Върховен орган на СЛА е Общото събрание. В него могат да участват всички членове на Съюза.
(1а) Когато броят на членовете на Съюза надхвърли 500 (петстотин), броят на делегатите на Общото събрание не може да бъде по-малък от 50 (петдесет).
(2) Делегатите за Общото събрание на СЛА по ал. 1а се избират от Общите събрания на всички вписани в Регистъра на СЛА Дружества. Общото събрание на Дружеството за избор на делегати в Общото събрание на СЛА се провежда не по-късно от една седмица преди датата на свикване на Общото събрание на СЛА.
(3) Броят на делегатите на Дружеството за Общото събрание на СЛА по ал. 1а се определя с минимална квота 1 на 5 члена. (4) За всяко редовно Общо събрание на СЛА по ал. 1а, в Дружествата се провежда избор на делегати. При свикване на извънредно Общо събрание на СЛА не се провежда нов избор, а събранието се провежда с делегатите, избрани на последното редовно Общо събрание.

Чл. 47. (1) Общото събрание на СЛА задължително се свиква от Управителния съвет на Съюза веднъж годишно.
(2) Общите събрания на СЛА могат да бъдат редовни или извънредни.
(3) Общото събрание може да бъде свикано и по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в този случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(4) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(5) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението
(6) Дневният ред, датата, часът и мястото на Общото събрание се вписват в писмена покана, която се изпраща до всяко Дружество в срок най-малко един месец преди датата на провеждането му.
(7) По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.

Чл. 48. Общото събрание на СЛА избира Председател и секретар на заседанията си и Комисии подпомагащи дейността му.

Чл. 49. Общото събрание на Съюза на ландшафтните архитекти:
1. Приема Устава на СЛА и неговите изменения и допълнения;
2. Приема и изменя организационната структура на СЛА;
3. Избира членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет, както и техните Председатели;
4. Утвърждава отчета за дейността на Управителния съвет за предходния период;
5. Приема отчета на Контролния съвет за предходния период;
6. Утвърждава годишния бюджет на СЛА и ежегодно определя имуществените вноски, както и размера на встъпителната вноска;
7. Разработва проблемите и задачите, които стоят пред Съюза;
8. Изразява и приема решения за развитието на ландшафтната архитектура у нас и дава професионална оценка за състоянието й като цяло;
9. Приема решения за членуване на СЛА в други юридически лица, включително в сдружения с нестопанска цел;
10. Приема решения за преобразуване и прекратяване на СЛА;
11. Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.
12. Приема Етичен кодекс на СЛА и неговите изменения и допълнения.
13. Приема стратегия и План за работа на СЛА – дългосрочен и едногодишен.
14. Избира Секретар на СЛА, който не е член на УС на СЛА.
15. Избира състава и Председател на постоянни Комисии в помощ на УС на СЛА:
– комисия по нормативните документи и професионалната дейност;
– комисия по финансии и бюджет и икономически въпроси;
– комисия по етика и защита на интересите;
– комисия по връзки с обществеността, печатен орган и международни връзки;
– комисия по образователна дейност, изложби и конкурси.

Чл. 50. (1) Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко 50 % плюс 1 от всички членове, съответно делегати, избрани по реда на чл. 48. Ако не се явят нужния брой членове/делегати, събранието се отлага с 1 /един/ час при същия дневен ред и на същото място на провеждане, след което е законно, независимо колко членове/делегати са се явили.
(2) В Общото събрание всеки член/делегат има право на един глас.
(3) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
(4) Решенията за изменение на Устава, прекратяване или сливане на Съюза на ландшафтните архитекти се приемат с квалифицирано мнозинство – 2/3 от гласовете на присъстващите делегати.
(5) Правата по чл. 51, т. 1, 2, 4, 6, 10, 11 не могат да се възлагат на други органи на СЛА, освен на Общото събрание.
(6) Решенията на Общото събрание са задължителни за всички членове и други органи на СЛА.
(7) Гласуването е явно, с изключение на това за Председател и членове на УС.

Чл. 51. За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се подписва от Председателстващия и от лицето, съставило протокола.

Управителен съвет
Чл. 52. (1) Управителният съвет на СЛА е изпълнителен орган, който ръководи дейността на сдружението.
(2) УС ръководи дейността му съгласно Устава и го представлява пред властите и органите в страната и чужбина.

Чл. 53. (1) Управителният съвет на СЛА е в състав от 13 ( тринадесет ) души .
(2) Членовете на Управителния съвет се избират за срок от 4 (четири) години.
(3) В Управителния съвет могат да бъдат избирани само членове на СЛА.
(4) Членовете на УС се избират за не повече от 2 /два/ последователни мандата.
(5) Към УС може да участва без право на глас и 1 представител на студентите.

Чл. 54. Не може да бъде член на Управителния съвет лице, което е съпруг(а), роднина по права линия без ограничение и съребрена линия или по сватовство до четвърта степен включително на друг член на Управителния или Контролния съвет.

Чл. 55. Управителният съвет се формира на базата на регионални изборни листи, в които се включват избрани кандидати от всяко регионално Дружество по право, предложени от Общото му събрание или Председателя на Дружеството. Сформираните Регионални Дружества, които са: Пловдив, Русе, Варна, Бургас, Шумен, Плевен, Стара Загора, Враца-Монтана участват в УС с по 1 (един) член, а София и региона – с 5 члена.

Чл. 56. Листите по чл. 55 се оформят на базата на направените предложения, като във всяка от тях има най-малко един кандидат избран на общо събрание на Дружеството, а за град София – най-малко петима.
1. За редовно избран член в Управителния съвет се счита кандидатът от всяка листа по чл. 55, получил най-голям брой гласове.
2. Всеки кандидат за член на Управителния съвет може да бъде вписан само в една листа по чл. 55.

Чл. 57. (1) Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание на СЛА измежду членовете на Управителния съвет. Мандатът на Председателя на Управителния съвет съвпада с мандата на Управителния съвет съгласно чл. 55, ал. 2 от този Устав.
(2) Предложение за избор на Председател на Управителния съвет може да прави всеки член, съответно делегат на Общото събрание.
(3) За редовно избран за Председател на Управителния съвет се счита кандидатът получил най-голям брой гласове. При равен брой гласове за кандидатите, получили най-много гласове, между тях се провежда нов избор.

Чл. 58. Управителният съвет на СЛА:
1. Представлява и определя реда и организира извършването на дейността на СЛА в съответствие с този Устав и решенията на Общото събрание и носи отговорност за това;
2. Избира от своя състав с явно гласуване Заместник-Председател на Управителния съвет по предложение на Председателя на Управителния съвет и определя конкретните му задачи;
3. Организира, контролира, изпълнява и отговаря за изпълнението на решенията на Общото събрание;
4. Изготвя проект за годишния бюджет на СЛА и го внася за утвърждаване от Общото събрание на СЛА;
5. Приема вътрешни правилници и правила за организацията на своята работа, както и “Нормите на професионалната етика на българския ландшафтен архитект” след провеждане на обсъждането им в отделните Дружества;
6. Взима решения за приемане и изключване на членове на СЛА;
7. Води Регистър за членовете на СЛА и Регистър на Дружествата ;
8. Избира представители на СЛА в международни организации свързани с ландшафтната архитектура измежду представени от дружествата кандидати;
8-а Избира Делегат за Общото събрание на ИФЛА-Европа, от членовете на СЛА, измежду представени от дружествата кандидати. Делегатът на Общото събрание на ИФЛА-Европа, трябва да функционира като ефективна връзка между ИФЛА-Европа и СЛА и се ангажира да служи за не по-малко от три години.
9. Може да оправомощи Председателя на УС да представлява Съюза пред всички трети лица, както и да избира експерт – счетоводител на сдружението; при отсъствие на Председателя или невъзможност да представя Съюза, същият се замества от Зам.-Председателят.
10. Избира временни Комисии и работни групи подпомагащи дейността на УС за решаване на определени специфични или еднократно възникнали казуси и задачи.

Чл. 59. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от неговия Председател. Заседанията на Управителния съвет се свикват и по писмено искане на една трета от членовете му.
(2) Управителният съвет се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на 3 /три/ месеца.
(3) За свикване на заседание на Управителния съвет Председателят на Управителния съвет изпраща покана до всичките му членове. В поканата задължително се вписват: дневния ред, датата, часът и мястото на провеждане на заседанието и по чия инициатива то се свиква.
(4) Поканата за заседанието се изпраща на всички членове на Управителния съвет не по-късно от 10 /десет/ дни преди датата на провеждането му.
(5) Заседанието на Управителния съвет се счита за законно, ако на него присъстват 50% + 1 от членовете му.
(6) Всеки член на Управителния съвет има право на един глас. Гласуването се извършва поименно и явно.
(7) Решенията на Управителния съвет се приемат с мнозинство от списъчния състав.
(8) По изключение и при неотложни нужди, Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, но след уведомяването на членовете му и ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от две трети от членовете му.
(9) Председателят и Зам.-Председателят на Управителния съвет ръководят оперативно изпълнението на решенията на Управителния съвет.
(10) Председателят на Управителния съвет:
1. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
2. Представлява СЛА пред трети лица след оправомощаване от УС;
3. Може да преупълномощава лица с юридическо образование да представляват СЛА пред съда;
4. Подписва официалната документация и кореспонденция на сдружението;
5. Заместник-Председателят на Управителния съвет изпълнява функциите на Председателя в негово отсъствие и други функции възложени му от Управителния съвет или от неговия Председател.
(11) В заседанията на УС на СЛА може да участва Секретаря на СЛА, Председателя на Контролният съвет и Председателите на Комисии, в зависимост от решаваните въпроси с право на глас.

Чл. 60. При изготвяне на проекта за бюджет и решаване на други важни въпроси Управителния съвет може да свика разширено заседание, на което се поканват да присъстват със съвещателен глас Председателите на Дружествата на СЛА и Председателите на Комисии.

Чл. 61. За всяко заседание на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от водещия протокола и Председателя на Управителния съвет.

Чл. 62. Всяко решение на Управителния съвет влиза в сила след изтичане срока на обжалване в съда.

Чл. 63. Решенията на УС на СЛА от редовни заседания се публикуват в сайта на Съюза.

Контролен съвет
Чл. 64. (1) Контролният съвет се състои от 5 /пет/ члена, избрани от Общото събрание на СЛА с явно гласуване измежду членовете на СЛА.
(2) За избрани в Контролния съвет се считат кандидатите, получили най-голям брой гласове. Ако има кандидати с равен брой гласове, между тях се провежда втори избор.
(3) Председателят на Контролния съвет се избира от Общото събрание на СЛА измежду членовете на Контролния съвет. Мандатът на Председателя на Контролния съвет съвпада с мандата на Контролния съвет.
(4) Контролният съвет се ръководи и Председателства пред останалите органи на СЛА от своя Председател.
(5) За организацията и реда за извършване на дейността си Контролният съвет приема Правилник.

Чл. 65. Не може да бъде член на Контролния съвет лице, което е съпруг(а), роднина по права линия без ограничение и съребрена линия или по сватовство до четвърта степен включително на друг член на Контролния или Управителния съвет.

Чл. 66. Контролният съвет на СЛА:
1. Контролира спазването на Устава и решенията на Общото събрание на СЛА от страна на Управителния съвет и поделенията на СЛА, като упражнява предварителен, текущ и последващ контрол;
2. Контролира спазването на нормите за професионална етика на българския ландшафтен архитект;
3. При необходимост назначава финансови ревизии, както и привлича експерти;
4. За своята дейност се отчита пред Общото събрание на СЛА и носи отговорност за това;
5. Дава задължителни указания за изпълнение решенията на Общото събрание;
6. Внася неправилните или незаконосъобразни решения на УС пред Общото събрание за произнасяне.

Чл. 67. Контролният съвет се избира за срок от четири години.

Чл. 68. Членовете на КС се избират за не повече от 2 /два/ последователни мандата.

Чл. 69. Заседанията на Контролния съвет са открити и на тях може да присъства всеки член на СЛА.

Други органи
Чл. 70. По решение на Общото събрание или на Управителния съвет на СЛА могат да бъдат създавани и други постоянни и/или временни помощни органи за подпомагане и улесняване дейността на органите на сдружението.

Чл. 71. (1) За подпомагане дейността на УС на СЛА се избират Комисии
(2) Комисиите са в състав най-малко от трима члена между които се избира Председател.”
(3) Изборът на Комисии, се извършва от Общото събрание на СЛА по предложения измежду членовете с явно гласуване“.

Чл. 72. (1) Дейността на Комисиите се извършва за направленията, по които са избрани, за подпомагане на УС на СЛА.
(2) За своята дейност Комисиите изготвят правила за работа, които се обсъждат и приемат от УС на СЛА.
(3) Взетите решения на заседания на Комисиите се внасят в УС за обсъждане, утвърждаване влизането им в сила като решение на УС.
(4) Комисии те се събират и заседават при необходимост от обсъждане на възникнали въпроси и решаването им, минимум 4 пъти годишно.
(5) Заседанията може да се извършват при нужда за бързо решаване на възникнали въпроси чрез конферентна връзка или по електронен път. За взетите решения се съставя протокол, който се подписва от членовете и предава на УС на СЛА.

Чл. 73. (1) Председателите на Комисии може да участват в заседанията на УС на СЛА. За своята дейност и тази на съответната комисия Председателите се отчитат пред УС и Общото събрание на СЛА.
(2) Член на СЛА може да бъде избиран в състава на не повече от две Комисии .

X. Финансови средства на СЛА
Чл. 74. Съюзът набира средства от:
1. Встъпителни вноски;
2. Членски внос;
3. Допълнителни имуществени вноски на членовете на СЛА;
4. Субсидии, дарения и завещания;
5. Лихви от депозирани в банки суми;
6. Постъпления от допълнителна стопанска дейност;
7. Собствени издания – списание, книги, реклами и др.;
8. Спонсорство;
9. Приходи от други дейности, разрешени от законите на страната.

Чл. 75. (1) СЛА може да бъде собственик на движимо и недвижимо имущество и да управлява това имущество само за постигане на целите си.
(2) Имуществото на СЛА е единно и неделимо и се състои от право на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, пари и други права, регламентирани от закона.
(3) Приетите членове дължат еднократна встъпителна вноска и ежемесечен членски внос. При забавяне на плащането на годишния членски внос след края на календарната година, членството се прекратява. То може да се поднови чрез ново приемане по общия ред.
(4) Доходите и имуществото на СЛА се използват единствено за подпомагане изпълнението на целите, посочени в настоящия Устав.
(5) Приходите и разходите се отчитат пред Общото събрание.
(6) СЛА, като юридическо лице с нестопанска цел не формира печалба.

Чл. 76. СЛА има годишен бюджет и ежегоден счетоводен отчет.

Чл. 77. (1) Годишният бюджет за цялата дейност на СЛА се изготвя от УС и приема от Общото събрание, а изпълнението му се възлага на Управителния съвет.
(2) В рамките на бюджета се предвиждат средства, с които Дружествата и Комисии те се разпореждат самостоятелно за постигане целите на СЛА.

XI. Допълнителна стопанска дейност
Чл. 78. Във връзка с упражняването на предмета на основната си дейност по чл. 12, СЛА извършва следната допълнителна стопанска дейност:
1. Организиране на проектантски, консултантски и експертни услуги в областта на ландшафтната архитектура, териториалното и ландшафтно устройство, фитодизайна, организацията и естетизацията на околната среда и на екологията.
2. Разпространение и отпечатване на информационни и рекламни материали.
3. Сделки с интелектуална собственост на СЛА.
4. Издателска и информационна дейност, свързани с целите на СЛА.
5. Изработване на програми, организация и провеждане на конкурси в областта на ландшафтната архитектура.
6. Организация на курсове за квалификация и преквалификация в областта на ландшафтната архитектура и други образователни програми.
7. И всички други дейности, незабранени от закона и свързани с предмета на дейност на Съюза на ландшафтните архитекти.
8. Съвместни дейности с Фондация „Ландшафтна архитектура”.

Чл. 79. СЛА няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основна дейност, предвидена в настоящия Устав.

ХІІ. Преобразуване, прекратяване и ликвидация
Чл. 80. Съюзът на ландшафтните архитекти, като сдружение по смисъла на ЗЮЛНЦ, може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел.

Чл. 81. СЛА се прекратява:
1. По решение на Общото събрание;
2. С решение на Софийски градски съд в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗЮЛНЦ.

Чл. 82. (1) При прекратяване на СЛА ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.
(2) Ако ликвидатор не е определен по реда на предходната алинея, както и в случаите на чл.80, т.1 от Устава, той се определя от окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.

Чл. 83. Въпросите за неплатежоспособността, несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора ще се решава съобразно изискванията на Търговския закон.

Чл. 84. (1) Разпределението на имущество, останало след удовлетворяване на кредиторите, се извършва съгласно решение на Общото събрание, взето до прекратяването.
(2) Ако Общото събрание не се е произнесло до прекратяването на СЛА относно разпределението на имуществото след ликвидацията, то това решение се взема от ликвидатора.
(3) Ако няма такова решение средствата от осребреното имущество се разпределят от ликвидатора между членовете на СЛА съобразно направените от тях имуществени вноски.
(4) В случаите на чл. 15, ал.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел имуществото, преминава върху общината по седалището на СЛА.
(5) Ликвидаторите нямат право да придобиват по какъвто и да е начин част от имуществото, с изключение на дължимото им възнаграждение.
(6) Лицата, придобили имущество в резултат на ликвидация отговарят за задълженията на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел до размера на придобитото.

Чл. 85. След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на СЛА в съдебния регистър.

XIII. Допълнителни и заключителни разпоредби
§ 1. Понятието “ландшафтна архитектура” като термин се появява в 1860г. в САЩ. В настоящия Устав е употребено в следния смисъл, като комплексна дейност с териториално–устройствени, еколого–биологични, строително–технически, икономически и естетико–художествени аспекти и приетото значение съгласно Уставът на ИФЛА.

§ 2. Настоящият Устав е изготвен в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

§ 3. Въз основа на Устава Управителния съвет на СЛА утвърждава организационно-разпоредителни вътрешно-нормативни документи за работата и дейността на структурите на СЛА.

§ 4. Настоящият Устав е приет на Учредителното събрание на СЛА, състояло се на 20 /двадесети/ февруари 2004 г. в град София и изменен и допълнен на законно Общо събрание на СЛА, състояло се на 13.09.2013г. в ЛТУ, и влиза в сила от момента на приемането му.

§ 5. Въпросите, които не са уредени с настоящия Устав, се решават от Общото събрание съобразно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и останалото законодателство на Република България.

Уставът се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра, от които един за Софийски градски съд и един за СЛА.

Настоящият Устав е приет от всички присъствали на Учредителното събрание, състояло се на 20.02.2004г. в гр. София, като списъкът с подписите им е неразделна част от него. Измененията и допълненията на Устава са приети на Общо събрание състояло се на 13.09.2013г. в ЛТУ, при квалифицирано мнозинство, съгласно чл.52, ал.4 от Устава на СЛА.

Полезни връзки

Адрес

София, ул.Кракра №11
Офис "Съюз на Ландшафтните Архитекти " - СЛА

Имейл

office@ula-bg.com