Уважаеми колеги,

В изпълнение на действащия устав на СЛА, е определена дата за проведеждане на годишно отчетно събрание на СЛА на 15 и 16 декември 2018 г.

Място на провеждане: Бизнес хотел СПА“Беркут“, с.Брестник, Пловдивско.

Начален час на събранието: 11.00 ч. на 15.12.2018 г.

Председател на УС на СЛА
Доц.д-р ланд.арх.Веляна Найденова

 

ДНЕВЕН РЕД

на Общо отчетно събрание на Съюза на ландшафтните архитекти
15 и16 декември 2018 г.-Бизнес и СПА хотел „Беркут“, с.Брестник

 • Официално откриване на ОС на СЛА
 • Избор на работни органи на ОС на СЛА
  • ВОДЕЩ НА СЪБРАНИЕТО
  • ПРОТОКОЛИСТ
  • ИЗБОР НА МАНДАТНА КОМИСИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ – избор на състав и председател:
  • ИЗБОР НА КОМИСИЯ ПО РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ – избор на състав и председател:
 • Приемане и гласуване на регламент и дневен ред на ОС на СЛА
  Регламент:
  Общото събрание е редовно, ако присъстват най-малко 50 % плюс 1 от всички членове. При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час, след което се провежда и се смята за редовно, независимо от броя на присъстващите делегати.
  – Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство – гласували със „за” повече от половината от гласувалите.
  – Изказвания по конкретен въпрос по същество – еднократно 3 минути. Изказванията се правят по реда на заявяване.
  – Реплики и допълнения по конкретен въпрос по същество – еднократно 2 минути. Изказванията се правят по реда на заявяване.
  – Процедурни предложения – 1 минута. Процедурните предложения се гласуват след постъпването им с явно гласуване с обикновено мнозинство.
  – Не се допускат изказвания и предложения извън разглежданата в момента точка на дневния ред.
  – Явното гласуване се извършва с делегатска карта.
 • Дневен ред
  1. Отчет за дейността на СЛА по дружества и общо за периода 2017-2018г.
  2. Финансов отчет за периода 2017-2018г.
  3. Отчет на контролния съвет
  4. Отчет на комисиите и работните групи
  5. Отчет за дейността на СЛА в ИФЛА
  6. Приемане на отчета и свобождаване от отговорност на УС
  7. Кафе пауза и презентация за посещението на парк „Емирган“ в Истанбул
  8. Предложения за основни приоритети и дейности на СЛА за периода 2018 – 2019 г.
  9. Разни
  10. Закриване на събранието